Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Jeep-Dodge-Parts.nl
Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (inclusief
leverings- en betalingsvoorwaarden) van Jeep-Dodge-Parts.nl.
Jeep-Dodge-Parts.nl houdt het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Deze gaan in op het moment dat de klant een
nieuwe bestelling bij Jeep-Dodge-Parts.nl doet, de klant geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde
voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.
Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘klant’: De (potentiële) klant van zaken en/of diensten
geleverd door Jeep-Dodge-Parts.nl.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Algemene Voorwaarden’ op de site
van Jeep-Dodge-Parts.nl. Op verzoek van de klant wordt door Jeep-Dodge-Parts.nl een exemplaar per post verstuurd.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de
klant en Jeep-Dodge-Parts.nl.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten
behoeve van Jeep-Dodge-Parts.nl worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die
door Jeep-Dodge-Parts.nl worden ingeschakeld.
1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met JeepDodge-Parts.nl
worden overeengekomen.
1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Jeep-Dodge-Parts.nl en de klant zullen
dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepaling (en) overeenkomen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden
genomen.
1.7 Jeep-Dodge-Parts.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site van JeepDodge-Parts.nl
te wijzigen.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen gedaan door Jeep-Dodge-Parts.nl zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing of
kennelijke schrijf of spelfout in het geding is. Jeep-Dodge-Parts.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om
aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.2 De administratie van Jeep-Dodge-Parts.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan JeepDodge-Parts.nl
verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Jeep-Dodge-Parts.nl verrichte leveringen.
Jeep-Dodge-Parts.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de
Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen,
en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
3.2 Indien betaling per internet plaatsvindt middels PayPal, IDEAL en/of (een) andere betaalorganisatie(s)/ machine(s),
zal de door Jeep-Dodge-Parts.nl over het transactiebedrag aan PayPal, IDEAL en/of (een) andere
betaalorganisatie(s)/machine(s) verschuldigde provisie(s) bij de klant bijkomend in rekening worden gebracht.
3.3 Bij storneren van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde
goederen zijn derhalve het eigendom van Jeep-Dodge-Parts.nl. Het retourneren van de goederen door de klant aan
Jeep-Dodge-Parts.nl is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Jeep-Dodge-Parts.nl het recht voor alle incassokosten aan de klant in
rekening te brengen.
3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Jeep-Dodge-Parts.nl
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te
schorten.
3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Jeep-Dodge-Parts.nl totdat alle bedragen die de klant
verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Jeep-Dodge-Parts.nl zijn voldaan.
3.7 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant binnen een termijn van dertig dagen na afleverdatum
betaald te zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Artikel 4 Leveringen / Leveringstermijnen
4.1 De producten (onderdelen) kunnen veelal binnen 24 uur verzonden worden. In ieder geval binnen 10 werkdagen,
tenzij bij het sluiten van de overeenkomst anders is overeengekomen.
4.2 De door Jeep-Dodge-Parts.nl opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Jeep-Dodge-Parts.nl onverhoopt
overschreden wordt, zal Jeep-Dodge-Parts.nl de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Daarbij wordt de
mogelijkheid geboden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde
bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.
4.4 Jeep-Dodge-Parts.nl behoud zich ten aller tijden het recht voor om de kosten ten behoeve van verzending bij de
klant in rekening te brengen wanneer het gewicht en/of de afmeting afwijken van de door de transporteur gestelde
gewichten en afmetingen. Jeep-Dodge-Parts.nl zal deze kosten in rekening brengen bij de klant. Verzending van de
bestelde artikelen zal pas plaatsvinden wanneer de transportkosten voldaan zijn.
4.5 Jeep-Dodge-Parts.nl behoud zich ten aller tijden het recht voor om de kosten ten behoeve van verzending bij de
klant in rekening te brengen wanneer de bestelde artikelen niet binnen Nederland geleverd dienen te worden. JeepDodge-Parts.nl
zal deze kosten in rekening brengen bij de klant. Verzending van de bestelde artikelen zal pas
plaatsvinden wanneer de transportkosten voldaan zijn.
Artikel 5 Recht van retour bij koop op afstand
5.1 Als de klant niet tevreden is over een aangekocht product, heeft deze het recht van retour binnen 14 dagen na
levering van het product. De klant kan dan, zonder opgave van reden, de bestelling retourneren waarbij de
aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening klant. Het
product mag niet gebruikt of beschadigd zijn. Het product moet nog verkoopbaar zijn.
5.2 Voordat artikelen teruggestuurd worden dient de koper Jeep-Dodge-Parts.nl hiervan in kennis te stellen, bij
voorkeur via een e-mail naar info@Jeep-Dodge-Parts.nl. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen geretourneerd
(indien reeds is betaald).
5.3 Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt. Maatwerk valt dus buiten dit
recht.
5.4 Wijze van retournering. Het te retourneren artikel dient verzonden te worden naar:
Jeep-Dodge-Parts.nl
Langenbergsestraat 6a
5473 NM Heeswijk-Dinther
Vermeld bij de retourzending naam, factuurnummer en factuurdatum.
Artikel 6 Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden
6.1 Jeep-Dodge-Parts.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is
verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid
7.1 Het transport door derden van het door de klant bestelde product is voor rekening en risico van de klant.
7.2 Jeep-Dodge-Parts.nl is niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen en
zaken van de klant of derden door gebruik van de door Jeep-Dodge-Parts.nl geleverde artikelen of tengevolge van enig
handelen of nalaten door Jeep-Dodge-Parts.nl.
7.3 De klant vrijwaart Jeep-Dodge-Parts.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste
tegen Jeep-Dodge-Parts.nl zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van JeepDodge-Parts.nl.
Artikel 8 Bestellingen/Communicatie
8.1 Jeep-Dodge-Parts.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen,
vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of
enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Jeep-Dodge-Parts.nl, dan wel tussen Jeep-DodgeParts.nl
en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Jeep-Dodge-Parts.nl.
Artikel 9 Producten/Diensten/Klachten
9.1 Jeep-Dodge-Parts.nl staat er voor in dat de door Jeep-Dodge-Parts.nl geleverde producten deugdelijk zijn en
voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer aan zodanige goederen stelt.
9.2 Tenzij bij de verkoop anders bepaald, wordt met betrekking tot de kwaliteit en soort conform de normale
handelsgebruiken in de onderhavige sector geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.
9.3 Jeep-Dodge-Parts.nl zal de door de klant gewenste dienst naar beste vermogen uitvoeren.
9.4 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen
door Jeep-Dodge-Parts.nl serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen. Stuur bij klachten bij
voorkeur een e-mail naar info@jeep-dodge-parts.nl. Jeep-Dodge-Parts.nl doet daarbij haar uiterste best
om de klacht naar tevredenheid op te lossen.
9.5 Klachten aangaande onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de
klant binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Jeep-Dodge-Parts.nl.
9.6 Door Jeep-Dodge-Parts.nl wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt retour
gezonden door de klant, wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het
magazijn van Jeep-Dodge-Parts.nl.
9.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Jeep-Dodge-Parts.nl schade heeft opgelopen die
aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Jeep-DodgeParts.nl
de klant hiervan per brief, fax, e-mail of telefonisch in kennis stellen. Jeep-Dodge-Parts.nl heeft het recht om
de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te
houden.
9.8 Voor klachten aangaande de producten, moet de klant zich binnen zeven dagen na de leveringsdatum in contact
stellen met Jeep-Dodge-Parts.nl.
9.9 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het
orderbedrag van het desbetreffende product gerestitueerd of een ander product geleverd.
Artikel 10 Redelijkheid en billijkheid
10.1 Jeep-Dodge-Parts.nl zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, zoveel mogelijk
naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit
rechten kunnen worden ontleend.
Artikel 11 Kamer van Koophandel
11.1 Jeep-Dodge-Parts.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder K.v.K. Nummer
61438614 Emotione, met de handelsnaam Jeep-Dodge-Parts.nl.
Artikel 12 Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jeep-Dodge-Parts.nl is het Nederlands recht van
toepassing.
12.2 Geschillen tussen Jeep-Dodge-Parts.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter te ‘s-Hertogenbosch.